Innovation Watch Prize 2015

Antoine Preziuso, Tourbillon of Tourbillons